Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny se řídí se zákonem

 • č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,
 • nařízení EU č. 852/2004, o hygieně potravin,
 • vnitřními předpisy školy.

Rozsah poskytovaných služeb: obědy
Výběr ze dvou hlavních chodů, polévka, nápoj

Tento provozní řád platí pro všechny strávníky – žáky, zaměstnance, ostatní strávníky,
zaměstnance ŠJ a pedagogický dozor.

 1. Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
 2. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 3. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohlo způsobit upadnutí.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě u stolu. Moučníky ani jiná doplňková jídla si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.
 5. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor provést úklid. Mimořádný úklid provede pomocná kuchařka.
 6. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dozor postupuje podle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci GJKT, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, jímž je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance
 7. Výdej obědů: viz příloha č. 1
 8. V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce vyplnit a odevzdat přihlášku ke stravování v kanceláři ŠJ a pořídit si čipovou kartu v kanceláři školy, ve které je žákem nebo zaměstnancem, a aktivovat ji u vedoucí ŠJ. Cizí strávníci si pořizují kartu v kanceláři GJKT. Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem na účet.
  Postup bezhotovostní platby (platné pro strávníky přihlášené do 24. 5. 2018)

   

  1. číslo bankovního účtu: 3244398389/0800,
  2. variabilní symbol: rodné číslo strávníka (devíti nebo desetimístné číslo bez lomítka),
  3. specifický symbol: 123,
  4. zpráva pro příjemce: příjmení a jméno.
  1. Postup bezhotovostní platby

    

  2. číslo bankovního účtu: 3244398389/0800,
  3. variabilní symbol: ID číslo, které obdržíte při odevzdání přihlášky v kanceláři ŠJ,
  4. specifický symbol: 123,
  5. zpráva pro příjemce: příjmení a jméno.
  6. Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka.
   V opačném případě nelze oběd objednat. Možnost ověření stavu účtu je na dotykové obrazovce objednávkového terminálu v chodbě jídelny, výjimečně u vedoucí ŠJ.
 9. Peněžní zůstatek na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku. Při každé objednávce se z účtu odečítají částky dle kategorie strávníků. Osobní účet se ruší při ukončení stravování na základě písemné žádosti. Žáci jsou povinni odhlásit se ze školního stravování a vypořádat si účet při ukončení studia. V případě, že strávník neukončí stravování vypořádáním svého účtu, bude ponechán jeho zůstatek dále v evidenci stravování po dobu 1 roku. Poté bude osobní účet zrušen a částka bude převedena do účtárny k další evidenci na dobu 1 rok pro případ dodatečné žádosti o vypořádání účtu. Po této době (celkem 2 roky) bude částka zaúčtována do výnosů organizace.
 10. Přihlásit a odhlásit oběd lze na www.gjkt.cz nebo na dotykové obrazovce na chodbě do jídelny od 7.00 do 14.30 hod. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 12.00 hod. předešlého dne. Po tomto limitu může strávník nabídnout svůj oběd k odprodeji v burze obědů přístupné přes internet nebo u objednávkového terminálu. V případě, že si strávník do této doby oběd nepřihlásí, nemá příští den na oběd nárok.
 11. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). V první den nemoci může strávník oběd vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené.
 12. Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.
 13. Výdej hlavního jídla a doplňků stravy (kompot, salát, moučník apod.) probíhá u výdejního pultu. Polévku si nabírá strávník sám do připravených nahřátých talířů z výdejního vozíku proti výdejnímu okénku. Příbory jsou umístěny při vstupu do jídelny. Nápoje si strávník vybírá a nalévá sám u nápojového stolu v rohu jídelny. Použité nádobí i obaly od doplňků stravy odnáší strávník k okénku příjmu špinavého nádobí a rozdělí do označených polic.
 14. Při ztrátě nebo zničení karty je nutno tuto kartu uhradit a pořídit si novou v kanceláři školy, ve které je žákem. Zapomene-li strávník kartu na oběd, požádá v kanceláři ŠJ v době k tomu určené o potvrzení pro kuchařky s uvedení čísla objednávky. Jídelní lístek je zveřejněn vždy na 14 dní, pokud tomu nebrání provozní důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena.
 15. V posledním týdnu kalendářního i školního roku nelze přihlašovat ani odhlašovat obědy z důvodu finančního vyrovnání.
 16. Jídelníček je vyvěšen na internetu (jidelna.gjkt.cz) a u objednávkových terminálů u vchodu do školní jídelny.
 17. Připomínky ke stravování, hygienické nebo technické problémy lze hlásit u vedoucí ŠJ, která je odpovědná za školní stravování.
 18. S provozním řádem je možno se seznámit na nástěnce při vstupu do ŠJ a na internetových stránkách školy.